nordamicus

INTEGRITETSPOLICY

Dataskydd inom nordamicus

Nordamicus värnar om personlig integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos nordamicus. I denna integritetspolicy informerar vi dig om hur vi hanterar de personuppgifter vi samlar in eller erhåller i samband med vår verksamhet, via vår webbplats och på andra sätt.

Nordamicus, 680715-9352 är personuppgiftsansvarig

Här beskrivs också vilka rättigheter du har som registrerad och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av informationen och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns.

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 (”GDPR”).

Besök på vår hemsida kan ske utan att besökaren behöver lämna några personuppgifter eller acceptera cookies. För information om vilka cookies vi använder på vår webbplats, se vår Cookiepolicy.

Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vems och vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar dina personuppgifter i följande fall:

  • När du är kontaktperson i samband med att vi utför uppdrag inom vår verksamhet, eller som vi behandlar när uppdraget förbereds, utförs eller administreras. Detta inkluderar även kontaktpersoner hos potentiella klienter, andra rådgivare eller personer som vi önskar att kommunicera med för att informera om våra tjänster.
  • När du är leverantör, samarbetspartner eller annan part som utför, eller kan komma att utföra, tjänster åt oss
  • När du anmäler dig och/eller deltar i något av våra evenemang, seminarium eller liknande
  • När du besöker vår webbplats och, i förekommande fall, kontaktar oss via vårt kontaktformulär eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev

Personuppgifterna omfattar vanligtvis namn, kontaktuppgifter, titel och i undantagsfall personnummer, kontonummer och bild. Vi behandlar dessa personuppgifter för att utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina eller vår klients intressen, hantera leverantörsförhållanden samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Därutöver kan uppgifterna utgöra underlag för intern marknads- och klientanalys och statistik, riskhantering och för metod- och affärsutveckling. Personuppgifterna kan även komma att användas för marknadsföringsåtgärder.

För Webbplatsbesökare behandlar vi personuppgifter i form av namn, e-mailadress och eventuellt andra kontaktuppgifter. I samband med evenemang och seminarium kan vi komma att behandla uppgifter om allergier och matpreferenser samt, i vissa fall, bilder och inspelat material på plats. Vi behandlar personuppgifterna för att kunna anordna evenemang och seminarier, besvara din förfrågan om kontakt och/eller för marknadsföringsändamål.

Personuppgifterna härrör från dig själv eller din arbetsgivare, medan andra uppgifter kan uppkomma inom ramen för utförande av våra tjänster. I förekommande fall samlar vi in och lagrar personuppgifter från externa källor som offentliga bolags- och adressregister, sökbara och offentliga webbplatser och/eller från kreditupplysningsföretag.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Nordamicus är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och för de behandlingar som genomförs inom nordamicus olika verksamhetsområden. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakta oss längst upp på sidan.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Nedan följer en lista över de rättigheter du har avseende vår behandling av dina personuppgifter. Rättigheterna är inte absoluta och en begäran om utövande av rättigheterna resulterar därför inte alltid i någon åtgärd.

Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt viss information rörande behandlingen av dem. Den informationen framgår av detta dokument.

Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 17 GDPR rätt att få personuppgifterna raderade. Detta är den så kallade ”rätten att bli bortglömd”.
Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig om:

  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
  • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning av behandling – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen som vi vidtar.

Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut personuppgifterna (eller få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot särskilda personuppgiftsbehandlingar.

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder it-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de medarbetare som behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. 

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Vid frågor om eller klagomål på hur vi behandlar personuppgifter eller begäran om utövande av rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta personuppgiftsansvarig via e-post på [email protected]
eller per brev till nordamicus c/o Marcus Hirn, Johan Enbergsväg 11, lght 1301, 171 62 Solna